தொடர்பு
பக்கம்_பேனர்

தயாரிப்புகள்

2004 முதல், 150+நாடுகள் 20000+பயனர்கள்

தாள் உலோக லேசர் வெட்டும் இயந்திரம்

தடிமனான தகடுகளின் நிலையான தொகுதி வெட்டுதலை நீண்ட காலத்திற்கு உணர பயனர்களுக்கு இது ஒரு வலுவான உத்தரவாதத்தை வழங்குகிறது

தாள் மற்றும் குழாய் உலோக லேசர் வெட்டும் இயந்திரம்

தடிமனான தகடுகளின் நிலையான தொகுதி வெட்டுதலை நீண்ட காலத்திற்கு உணர பயனர்களுக்கு இது ஒரு வலுவான உத்தரவாதத்தை வழங்குகிறது

ஃபைபர் லேசர் குழாய் வெட்டும் இயந்திரம்

தடிமனான தகடுகளின் நிலையான தொகுதி வெட்டுதலை நீண்ட காலத்திற்கு உணர பயனர்களுக்கு இது ஒரு வலுவான உத்தரவாதத்தை வழங்குகிறது

உயர் சக்தி லேசர் வெட்டும் இயந்திரம்

தடிமனான தகடுகளின் நிலையான தொகுதி வெட்டுதலை நீண்ட காலத்திற்கு உணர பயனர்களுக்கு இது ஒரு வலுவான உத்தரவாதத்தை வழங்குகிறது

லேசர் சுத்தம் இயந்திரம்

தடிமனான தகடுகளின் நிலையான தொகுதி வெட்டுதலை நீண்ட காலத்திற்கு உணர பயனர்களுக்கு இது ஒரு வலுவான உத்தரவாதத்தை வழங்குகிறது

லேசர் வெல்டிங் இயந்திரம்

தடிமனான தகடுகளின் நிலையான தொகுதி வெட்டுதலை நீண்ட காலத்திற்கு உணர பயனர்களுக்கு இது ஒரு வலுவான உத்தரவாதத்தை வழங்குகிறது

Cnc வளைக்கும் இயந்திரம்

தடிமனான தகடுகளின் நிலையான தொகுதி வெட்டுதலை நீண்ட காலத்திற்கு உணர பயனர்களுக்கு இது ஒரு வலுவான உத்தரவாதத்தை வழங்குகிறது

தட்டு உருட்டல் இயந்திரம்

தடிமனான தகடுகளின் நிலையான தொகுதி வெட்டுதலை நீண்ட காலத்திற்கு உணர பயனர்களுக்கு இது ஒரு வலுவான உத்தரவாதத்தை வழங்குகிறது

கார்னர் கட்டிங் மெஷின்

தடிமனான தகடுகளின் நிலையான தொகுதி வெட்டுதலை நீண்ட காலத்திற்கு உணர பயனர்களுக்கு இது ஒரு வலுவான உத்தரவாதத்தை வழங்குகிறது
ரோபோ
ரோபோ
ரோபோ
ரோபோ
ரோபோ
ரோபோ